Indawo yokuthatha nokushiya

Ngolwazi oluneenkcukacha ezifana nedilesi yesitrato kunye namaxesha osebenza zamasebe, nceda ucofe igama lendawo ngezantsi (umz. Cape Town Airport).